Политика за упражняване правата на субектите на лични данни


Съдържание:

Политика за упражняване правата на субектите на лични данни
Уведомление за поверителност
Политика за ползване на бисквитки


Търговско дружеството "СТИЛ - СТОЯНОВИ" ООД извършва онлайн продажби на стоки и услуги като за целта използва платформата https://stillo-bg.com/, със седалище и адрес на управление гр. София,  ул. "Пиротска" №3.

ТД "СТИЛ - СТОЯНОВИ" ООД обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността ѝ, честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.

Служителите, които обработват лични данни за целите и във връзка с предмета на дейност на търговското дружество, сключването на договори за предоставяне на услуги и изпълнение на задълженията по тях като част от трудовите си задължения, спазват следните принципи при обработване на лични данни:

- личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;
- личните данни се събират за конкретни, точно определени и законосъобразни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
- личните данни са точни и при необходимост се актуализират;
- личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
- личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани.

Служителите, които обработват лични данни, преминават първоначално и периодични обучения за поверителност на данните и се запознават с приложимото законодателство.


ДЕФИНИЦИИ

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.


ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

- право на достъп;
- право на коригиране;
- право на преносимост на данните;
- право на изтриване;
- право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
- право да се иска ограничаване на обработването;
- право на възражение срещу обработването на лични данни;
- право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.


ПРАВО НА ДОСТЪП

При поискване се предоставя на субект на лични данни следната информация:

- информация дали се обработва или не се обработват личните данни на лицето;
- копие от личните данни на лицето, които се обработват;
- обяснение относно обработваните данни.

Обяснението относно обработването на данни включва следната информация:

- целите на обработването;
- съответните категории лични данни;
- получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
- когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, които са използвани за определянето на този срок;
- съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
- правото на жалба до надзорен орган;
- когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник.

Обяснението относно обработваните данни съдържа информацията, която "СТИЛ-СТОЯНОВИ“ ООД предоставя на субектите на данни посредством Уведомления за поверителност.

При искане от субекта на лични данни, могат да бъдат предоставени копие от личните данни, които са в процес на обработване.

При предоставяне на копие от лични данни, не следва да се разкриват следните категории данни:

- лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
- данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
- друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.

Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение.

Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, може да се начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп. За всеки отделен случай се преценява дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, търговското дружество се аргументира и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД.


ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от търговското дружество да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, търговското дружество уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.


ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

При поискване, търговското дружество е длъжно да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
- субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Няма задължение личните данни да бъдат изтрити, доколкото обработването е необходимо:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

- точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
- търговското дружество не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на търговското дружество и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Администраторът може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

- за съхранение на данните;
- със съгласието на субекта на данните;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- за защита на правата на друго физическо лице;
- поради важни основания от обществен интерес.

Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по-горе, администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.


ПРАВОТО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го касаят и които той е предоставил в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.

Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

- обработването се извършва въз основа на съгласието на субекта на личните данни;
- обработването се извършва въз основа на договорно задължение;
- обработването се извършва по автоматизиран начин.

Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.


ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
- обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на търговското дружество или на трета страна;

Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.


РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тази Политика като подадат искане на упражняване на съответното право.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:
По електронен път чрез Формулярът за контакт;
На място в някои от физическите магазини на обувки “Stillo”;
По пощата - на адреса на управление: гр. София 1000, район Възраждане, ул. "Пиротска" №3.
В случаите, когато Субектите на лични данни имат потребителски профили в сайта, те биха могли да се възползва и от автоматичните GDPR инструменти.

Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:
Идентификация на лицето – име и ЕГН;
Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
Искане – описание на искането.

Информация, относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите се предоставя в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Лицето се информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

Администраторът не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните, както и може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Настоящата Политика е приета и влиза в сила от 25.05.2018 г.


| 1 | 2 | 3 | Следваща страница >

Доставка от 1 до 3 дни

До адрес или до офис на куриер

Тел: 0894 621 843

Работно време: 10:00 - 18:00
от понеделник до петък

Гаранция

Гаранционен срок: 30 дни
от датата на доставка

Преглед и тест

Пробвайте преди да платите

Всички права запазени
Stillo © 2024
Онлайн магазин от Адвенто