Уведомление за поверителност


Съдържание:

Политика за упражняване правата на субектите на лични данни
Уведомление за поверителност
Политика за ползване на бисквитки


С настоящето Уведомление за поверителност се предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените лични данни.

Предоставените лични данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват (свеждане на данните до минимум), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове.

По смисъла на настоящото уведомление "лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.


1. Цели за използване на личните данни:

Лични данни ще бъдат използвани за целите и предмета на дейност на дружеството, а именно:
- във връзка с продажба и търговия с дамски и мъжки обувки, дамски чанти;
- управление и доставка на стоки при онлайн поръчка;
- изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по българското законодателство;
- Във връзка със сключване на други договори и по повод търговските си взаимоотношения, съпътстващи и свързани с предмета на дейност на дружеството.


2. Видовете лични данни, които се обработват от търговското дружество:

- три имена;
- контакти: електронна поща, адрес и телефон;
- адрес: постоянен или настоящ;
- информация за поръчките при наличие на профил – обработват се лични данни, предоставени във връзка с профила - номер на профил и история на пазаруването;
- кредитна информация – при заплащане на онлайн покупки.


3. При предоставяне на копие от лични данни не могат да бъдат разкривани следните категории данни:

- лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
- данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
- друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.


4. При отказ да бъдат предоставени изисканите лични данни или при невъзможност да бъдат предоставени, дружеството има право да откаже да сключи договор или да прекрати вече сключен такъв.


5. Сроковете за съхраняването на лични данни са както следва:

- Лични данни събрани във връзка с продажба и търговия с дамски и мъжки обувки, дамски чанти, се съхраняват в срок от 2 (две) години от предоставянето им и изтичането на законовата гаранция на стоката;
- Личните данни, направени за създаване на профил в онлайн магазина на обувки „Stillo“ се съхраняват до изтриване на профила или прекратяване на регистрацията на клиента;
- Лични данни, събрани във връзка със сключване на друг договор, при положение, че по него няма съдебни и/или други искове, се съхраняват 5 (пет) години след изтичането на календарната година, в която е изтекъл договорът. В случаите на съдебни и/или други искове, срокът за съхраняване е 3 (три) години след тяхното приключване. В някои случаи, когато обработването е на законово основание и по решение на съответния орган този тип информация може да се съхранява до 7 (седем) години.


6. Получените лични данни са необходими във връзка със сключени договори или други търговски взаимоотношения, и същите се обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно със съгласието на субекта на личните данни и в изпълнение на задълженията по сключените договори.


Събраните на горните основания лични данни се използват само за посочените в настоящото уведомление цели или за допълнителни съвместими цели, съгласно закона.


7. Събраните лични данни може да бъдат предоставяни на държавни органи във връзка с упражняваната от тях дейност и съгласно правомощията им, както следва:

- Национална агенция по приходите (НАП) - При поискване във връзка със законовите задължения и по определения от закона ред.
- Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС) - в предвидените от Закона за мерките срещу изпирането на пари случаи.
- Органи на съдебна власт - Законът за съдебната власт предвижда общо задължение на юридическите лица да оказват помощ и съдействие на органите на съдебната власт при изпълнение на техните правомощия. Дружеството предоставя лични данни и във връзка със съдебни производства заведени от и срещу дружеството.
- Министерство на вътрешните работи (МВР) - Закона за МВР съдържа общо задължение за всички юридически лица да оказват помощ и съдействие, и да се съобразяват с инструкциите на органите на МВР, като при поискване във връзка със законовите задължения и по определения от закона ред.
- Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - При поискване във връзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.
- Комисия за защита от дискриминация - при поискване във връзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.
- Комисия за защита на конкуренцията - при поискване във връзка с водене на конкретни производства или проверки, по определения от закона ред.
- Други органи на държавна или местна власт - само при съществуващи законови основания за това и след уведомяване на субекта на данни.


8. Освен на държавни органи във връзка с техните задължения по закон, събраните лични данни може да бъдат предоставяни и на:

- Доставчици на услуги (спедиционни услуги, консултанти, експерти, оценители, адвокати). Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмен договор получателите да осигурят адекватно ниво на защита;
- Адвокати или адвокатски кантори/дружества, във връзка със заведени съдебни дела от или срещу дружеството;
- В други предвидени от закона случаи.


9. Всеки субект на лични данни има право:

- да поиска достъп до лични данни, свързани с него, както и да получи копие от същите;
- да поиска личните данни, свързани с него, да бъдат предоставени на друг администратор;
- да поиска коригиране или заличаване на лични данни, свързани с него;
- да поиска ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него;
- да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, свързани с него, по всяко време, като това не засяга законността на обработването на данните до този момент;
- да подаде възражение във връзка с нарушено право на защита на лични данни, свързани с него;
- да подаде възражение пред надзорния орган, във връзка с нарушено право на защита на лични данни, свързани с него.


10. За целите на директния маркетинг се използват лични данни, за да се изпращат специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща. Изпраща се подходяща информация, препоръчани продукти, напомняне за артикули, останали в кошницата за пазаруване, персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на предишни покупки, артикули, които са разглеждани, и на информация, която е изпратена от клиента.


Искания, запитвания и възражения се подават в писмена форма на адреса на централния офис на обувки „Stillo“: гр. София 1000, район Възраждане, ул. "Пиротска" №3, или на Формулярът за контакт.


< Предишна страница | 1 | 2 | 3 | Следваща страница >

Доставка от 1 до 3 дни

До адрес или до офис на куриер

Тел: 0894 621 843

Работно време: 10:00 - 18:00
от понеделник до петък

Гаранция

Гаранционен срок: 30 дни
от датата на доставка

Преглед и тест

Пробвайте преди да платите

Всички права запазени
Stillo © 2023
Онлайн магазин от Адвенто